Legion Maryi

NAZWA I POCHODZENIE

Legion Maryi bierze nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – armią niepokalaną, ale armią Maryi, której sukcesy będą zależały od niezłomnego ducha legionistów. Legion ten ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję. Założycielem Legionu Maryi był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980), geniusz apostolatu świeckich, jak określa tę postać kardynał Leona Sueueus. Legion Maryi powstał w 1921 roku 44 lata przed ogłoszeniem Soborowego Dekretu o Apostolacie Świeckich. Mając za cel służbę drugiemu człowiekowi w duchu z gorliwością Maryi szybko przekroczył granice Irlandii. Obecnie zrzesza ponad 2 miliony członków pomocniczych w wielu krajach świata. W Polsce próby tworzenia grup Legionu Maryi były podejmowane już w 1948 roku. Jednak dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca świętego Jana Pawła II, ruch ten wznowił działalność. Istnieje obecnie w wielu diecezjach w Polsce. Główne ośrodki Legionu Maryi to Warszawa, Lublin, Katowice i Zamość.

ISTOTA I CEL LEGIONU MARYI

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana. W tym określeniu są zawarte najważniejsze założenia jego działalności.
– 
Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy. Oni w swym życiu działalność wśród innych świeckich, realizują Chrystusowe nakazy głoszenia „Ewangelii wszystkiemu stworzeniu”
– 
Celem Legionu Maryi jest uwielbianie Pana Boga i uświęcanie jego członków przez modlitwę i czynną pracę apostolską.
– 
System Legionu Maryi jest oparty na wewnętrznej dyscyplinie jego członków, rozumiejących stawiane im wymagania.
– 
Formacja w duchu legionowej świętości, służą cotygodniowe spotkania obejmujące między innymi modlitwę różańcową i naukę opiekuna duchowego (alokucja). Zalecane jest częste uczestnictwo w Eucharystii i modlitwa brewiarzowa. Coroczne rekolekcje pogłębiają życie wewnętrzne członków Legionu Maryi.

PATRONKA I WZÓR POBOŻNOŚCI

Patronką Legionu Maryi jest Maryja Niepokalana. Legioniści są zachęcani do praktykowania prawdziwego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Legion opiera się na zawierzaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej miłości, a zwłaszcza Jej wiary. Odzwierciedlają to słowa Jana Pawła II skierowane do legionistów włoskich w 1982 roku:

Zamiarem waszym jest oddawać usługi każdej osobie,
która jest obrazem Chrystusa,
w duchu i z troskliwością Maryi”

Legioniści szerzą cześć Maryi Niepokalanej, pośredniczki Wszelkich Łask. W tym celu posługują się między innymi , Cudownym Medalikiem Najświętszej Maryi Panny, rozdając do w różnych środowiskach.

CZŁONKOSTWO

Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu Maryi.
– 
Członkowie aktywni służą pomocą kapłanowi w pracy duszpasterskiej podejmując zadania przydzielone na cotygodniowym zebraniu. Grupa legionowa członków czynnych (tzw.Prezydium) ma liczyć do 15 osób i mogą to być osoby dorosłe, młodzież lub dzieci.
– 
Członkowie pomocniczy wspomagają Legion Maryi codzienną modlitwą. Uczestniczą także w organizowaniu dla nich spotkań. Członkowie pomocniczy to (tzw.auksyliatorzy).

Nasz Legion Maryi liczy 8 osób w tym:
– ks. prob. Józef Sołtys – opiekun duchowy
– Lewandowska Irena

– Włodarczyk Aniela
– Dudek Helena
– Mojsa Maria
– Frohlich Maria
– Papoń Kornelia
– Stefańska Joanna

CZYNNA PRACA APOSTOLSKA

Czynna praca apostolska legionistów polega na:
– prowadzenie modlitwy w kościele (np. różaniec przed pogrzebem)

– przygotowanie spotkań emerytów i Róż Różańcowych w Domu Parafialnym.

– docieraniu do ludzi wierzących i niewierzących oraz podtrzymywaniu i pogłębianiu wiary,
– odwiedzanie parafian, rozmowy na tematy religijne, ułatwianie kontaktu z kapłanem, wspólna modlitwa,
– odwiedzanie ludzi starszych, samotnych i chorych w domach i szpitalach,
– nauczanie i przygotowanie do sakramentów świętych dzieci,
– organizowanie spotkań dyskusyjnych,
– rozpowszechnianie prasy katolickiej,
– werbowanie członków dla Legionu Maryi,
– pomoc w organizowaniu pracy duszpasterskiej w parafii (np. dni chorych, wizyty duszpasterskie).

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁKI O GODZ. 16.00

W SALCE W DOMU PARAFIALNYM